Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Eenmanszaak Maarten Paulissen, gevestigd te Zonhoven
Versie geldig vanaf 01-01-2014

1. Algemeen 
1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Eenmanszaak Maarten Paulissen en op iedere tussen Eenmanszaak Maarten Paulissen en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Eenmanszaak Maarten Paulissen. Bij elke bestelling kan je deze voorwaarden downloaden.
1.2    Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Eenmanszaak Maarten Paulissen behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
1.3    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Eenmanszaak Maarten Paulissen erkend.
1.4    Eenmanszaak Maarten Paulissen garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

2. Levering 
2.1    Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.2    In het kader van de regels van de koop op afstand zal Eenmanszaak Maarten Paulissen bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3    Aan de leveringsplicht van Eenmanszaak Maarten Paulissen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Eenmanszaak Maarten Paulissen geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt kan de bestelling achter gelaten worden zonder handtekening van klant. De afleveringsdag word op voorhand gemeld.
2.4    Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen 
3.1    Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.2    Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.3    Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW. 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1     Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Eenmanszaak Maarten Paulissen. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
    De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Eenmanszaak Maarten Paulissen zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Eenmanszaak Maarten Paulissen binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de aankoop kan je een gratis retourbon bekomen als je genoeg punten hebt. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is     begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard     dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de         leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk     persoonlijk karakter hebben
produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden     en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die     snel kunnen bederven of verouderen
de levering van losse kranten en tijdschriften
Artikelen die wij niet uit voorraad leveren, worden specifiek voor u besteld en vervaardigd bij de fabrikant en kunnen niet geretourneerd worden. Voor deze artikelen is het herroepingsrecht uitgesloten. 

5. Gegevensbeheer 
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Eenmanszaak Maarten Paulissen , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Eenmanszaak Maarten Paulissen. Eenmanszaak Maarten Paulissen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
5.2 Eenmanszaak Maarten Paulissen respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
5.3 Eenmanszaak Maarten Paulissen maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

6. Garantie en conformiteit
6.1    Wij hanteren de garantievoorwaarden van onze leveranciers, de garantietermijnen zijn gemiddeld tussen de 2 en 10 jaar. Mocht u onverhoopt een artikelen hebben wat niet aan de verwachting voldoet of niet meer werkt dan kunt u dit melden via het contact formulier.

7. Aanbiedingen
7.1    Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
7.2    Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Eenmanszaak Maarten Paulissen zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
7.3    Mondelinge toezeggingen verbinden Eenmanszaak Maarten Paulissen slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
7.4    Aanbiedingen van Eenmanszaak Maarten Paulissen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5    Eenmanszaak Maarten Paulissen kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6    Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst 
8.1    Een overeenkomst tussen Eenmanszaak Maarten Paulissen en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Eenmanszaak Maarten Paulissen op haalbaarheid is beoordeeld. 
8.2    Eenmanszaak Maarten Paulissen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. 

9. Afbeeldingen en specificaties 
9.1    Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Eenmanszaak Maarten Paulissen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

10. Overmacht 
10.1    Eenmanszaak Maarten Paulissen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
10.2    Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Eenmanszaak Maarten Paulissen alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
10.3    Eenmanszaak Maarten Paulissen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Eenmanszaak Maarten Paulissen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
10.4    Indien Eenmanszaak Maarten Paulissen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid 
11.1    Eenmanszaak Maarten Paulissen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1    Eigendom van alle door Eenmanszaak Maarten Paulissen aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Eenmanszaak Maarten Paulissen zolang de afnemer de vorderingen van Eenmanszaak Maarten Paulissen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Eenmanszaak Maarten Paulissen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2    De door Eenmanszaak Maarten Paulissen geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3    De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4    De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Eenmanszaak Maarten Paulissen of een door Eenmanszaak Maarten Paulissen aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Eenmanszaak Maarten Paulissen haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Eenmanszaak Maarten Paulissen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6    De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Eenmanszaak Maarten Paulissen.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
13.1    Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
13.2    Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Eenmanszaak Maarten Paulissen en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hasselt kennis, tenzij Eenmanszaak Maarten Paulissen er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Privacyverklaring
14.1: Klacht indienen: Dit kan via het contactformulier, bellen. Vermeld steeds de ordernummer om snel te kunnen handelen.
14.2: Gegevens van klanten worden bijgehouden  om een volgende bestelling te kunnen uitvoeren. Wachtwoorden en IP adressen houden we niet bij. De gegevens blijven bij eenmanszaak Maarten Paulissen! 
14.3: Bewaartermijn: Persoonsgegevens blijven in het systeem zitten. Gegevens voor de boekhouding blijven bij ons zoals de wet het voorschrijft. 
14.4: Sinds 5 juni 2012 is het niet meer toegestaan om ongevraagd niet functionele cookies te plaatsen bij jouw bezoekers. Bij het bezoeken van onze website kan je in de bovenbalk kiezen om te accepteren of te weigeren.
14.5: Bij de bestelling kan je vrijwillig inschrijven op de nieuwsbrief. Uitschrijven gaat bij het ontvangen van de mail en onderaan te kijken/lezen wat de stappen zijn. 
14.5: Derden: Onze gegeven staan bij CCVSHOP.be ook worden gegevens verstuurt naar Google analystics voor de statistieken te kunnen bekijken. Ook staan de gegevens van klanten op de servers van Exact online (boekhoudsoftware).
14.6: Klanten gegevens aanpassen kan via het contactformulier. 

Maarten Paulissen contacteren

Merelstraat 51 3520 Zonhoven | T: 0494 - 10 20 75 | ING:BE93 3770 3801 7367 | BTW nummer: BE0500802090

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Beste klant

De promotie (1€/lm) op de 16mm buizen van 100lm eindigd 16/8

Nieuw product:
https://www.alu-pex.be/Kalk-vanger-maxi
Bescherm je installatie/kraanwerk voor 80€!

Veel winkelplezier!
Alu-pex